+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

   GlassyCem Kids Глас-јономер за реставрација кај деца

   Шифра: 2105020 Категорија Марка:

   Глас-јономер цемент прав 10g и течност 8g

   Шифра: 2105020 Категорија Марка:
   Содржи флуоро аминосиликати и полиакрилна киселина -За кавитети класа I, II и V (според Black-ова класификација) -Полнење на млечни заби -Залевање на фисури -Одлична адхезија -Бикомпатибилност, испуштање на флуориди