+389 2 30 94 755 info@borden-ltd.com

ЗА КОМПАНИЈАТА

Назив: Друштво за трговија и услуги БОРДЕН ЛТД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ЕДБ: MK4030007002514
Матичен број: 6271014
Адреса: 8-МИ СЕПТЕМВРИ СЦ БОРИС ТРАЈКОВСКИ бб  , Скопје
Контакт: info@borden-ltd.com

Офицер за Заштита на Лични Податоци: Емилија Каевиќ
Контакт за прашања поврзани со Заштита на Лични Податоци: info@borden-ltd.com со назнака „ДО ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ“